Lietošanas noteikumi

Konsultācijas produktu izvēlē

Telefons +371 64797979  E-pasts info@fokker.lv

Lietošanas noteikumi

Lietojot www.fokker.lv vai jebkuru citu tīmekļvietni, kas pieder AS “Baltu Veterinārija” vai kuru pārvalda šis uzņēmums, jūs piekrītat ievērot šos Lietošanas noteikumus. Mēs saglabājam tiesības pilnībā vai daļēji mainīt šos Noteikumus jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma. Pirms „Fokker-Latvia” tīmekļvietnes lietošanas jums vienmēr vajadzētu pārbaudīt šos Noteikumus. Ja turpināsiet lietot „Fokker-Latvia” tīmekļvietni pēc izmaiņu izdarīšanas šajos Noteikumos, tas apliecinās jūsu piekrišanu šīm izmaiņām.

 

1. Vispārīgie noteikumi

 Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) paredz tīmekļvietnes lietošanas kārtību. Noteikumus piemēro, kad Pircējs pasūta un iegādājas tīmekļvietnē piedāvātās preces vai citādi izmanto tīmekļvietnes pakalpojumus.

 Pārdevējs ir AS Baltu Veterinārija, reģ.nr. 40103629372 adrese: Jelgava, Rūpniecības iela 39.

Pircējs ir fiziska persona, kura rīkojas savā vai juridiskas personas uzdevumā un pilnvarojumā, kas iepērkas tīmekļvietnē vai izmanto citus tīmekļvietnes pakalpojumus. Izmantot tīmekļvietni un tajā iepirkties ir tiesības rīcībspējīgām fiziskām personām, t. i., personām, kas sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa.

 Reģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka viņam ir tiesības iepirkties tīmekļvietnē.

Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments. Līgums ir uzskatāms par noslēgtu, kad Pircējs pasūta preces E-veikalā, Noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksā par precēm un uz e-pastu saņem Pārdevēja apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts un maksājums ir saņemts.

2. Lietošanas ierobežojums

„Fokker-Latvija” tīmekļvietne pieder AS „Baltu Veterinārija”(turpmākā tekstā “Baltu Vet”), kas to arī pārvalda. „Fokker-Latvija” tīmekļvietnes saturs ir aizsargāts ar autortiesībām saskaņā ar Latvijas likumdošanu, un uz to var attiekties autortiesības saskaņā ar citu valstu likumdošanu. Izņemot šajos dokumentos norādīto, neviens „Fokker-Latvija” tīmekļvietnes materiāls nevar tikt kopēts, reproducēts, izplatīts, pārpublicēts, lejupielādēts, izstādīts, pārsūtīts vai pārraidīts jebkurā veidā. Tomēr jūs varat lejupielādēt materiālus privātai nekomerciālai lietošanai - ar nosacījumu, ka piekrītat ievērot jebkurus autortiesību paziņojumus vai citus ierobežojumus, kas atrodami iekļautajā materiālā vai kuriem var piekļūt, izmantojot „Fokker-Latvija” tīmekļvietni, un kas jebkurā jūsu lejupielādētajā materiālā ietver atsauci uz autoru, autortiesību vai preču zīmes paziņojumu vai ierobežojumu. Jums nav atļauts izmantot šādus lejupielādētus materiālus komerciāliem mērķiem. Materiālu pārveidošana vai materiālu izmantošana jebkuriem citiem mērķiem nozīmē „Fokker-Latvija” autortiesību un citu īpašumtiesību pārkāpšanu. „Fokker-Latvija” un citas „Baltu Vet” preču zīmes, firmas zīmes, pakalpojumu zīmes un logotipi, kas parādās „Fokker-Latvija” tīmekļvietnē. Mūsu preču zīmju vai jebkura cita „Fokker-Latvija” tīmekļvietnes satura lietošana, izņemot īpaši norādīto šajos Lietošanas noteikumos, ir stingri ierobežota.

 

3. Plānotā auditorija 

Ja vien nav norādīts citādi, vietnes materiāli tiek rādīti tikai Latvijas Republikā pieejamo produktu virzīšanai. „Baltu Vet” kontrolē un pārvalda šo tīmekļvietni no birojiem, kas atrodas Latvijas Republikā. „Baltu Vet” negarantē, ka šajā tīmekļvietnē iekļautie materiāli ir atbilstoši vai pieejami lietošanai citās atrašanās vietās. Tie, kas izvēlas piekļūt šai tīmekļvietnei no citām atrašanās vietām, dara to pēc savas iniciatīvas un ir atbildīgi par atbilstību vietējai likumdošanai, ciktāl vietējie likumi ir piemērojami.

4. Reģistrācija un personas datu apstrāde

Reģistrēto Pircēju dati var tikt uzkrāti un apstrādāti.

Pircējs ir atbildīgs par to, lai reģistrācijas anketā sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie ir nekavējoties jāatjauno. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav izmainījis vai papildinājis datus).

Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt, papildināt datus vai atcelt savu reģistrāciju

Reģistrējoties Pircējs iegūst individuālus piekļuves datus (lietotājvārdu un paroli). Pircējs apņemas tos uzglabāt drošā vietā un neatklāt trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par viņam sniegto pievienošanās datu glabāšanu, kā arī par jebkuru darbību (datu sniegšanu, veiktajiem preču pasūtījumiem u.c.), kas tiek veikta tīmekļvietnē, pievienojoties ar individuālu Pircēja vārdu un paroli. Ja tīmekļvietnes sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pievienojas tīmeklī, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti vietnē (fokker-latvija.lv).

Reģistrējoties un piekrītot Noteikumiem, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim un datu operatoram atlasīt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt visus un jebkurus personas datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedz, apmeklējot E-veikalu un izmantojot tā pakalpojumus.

Pārdevējs statistikai var izmantot ar Pircēja personu tieši nesaistītus datus, t. i., datus par iegādātajām precēm. Šādi statistikas dati tiks atlasīti un apstrādāti tā, lai netiktu atklāta Pircēja personas identitāte vai citi personas dati, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.

Pieņemot lietošanas noteikumus, kā arī piekļūstot vietnei un izmantojot to, pircējs piekrīt sīkdatņu izmantošanai. Tam, ka mēs izmantojam sīkdatnes, pircējs vart arī piekrist, pielāgojot jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus.

5. Preču cenas, samaksas kārtība un termiņi

Preču cenas tīmekļvietnē izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro ar iekļautu PVN. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā tīmekļvietnē pasūtījuma apmaksas brīdī. Pircējs norēķinās par precēm priekšsamaksas veidā, izmantojot kādu tīmekļvietnē norādītu internetbanku (AS “Swedbank”, AS “SEB banka”, Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, AS "DNB banka", AS "Citadele"). Pircējam internetbankā tiek sagatavots maksājuma uzdevums saskaņā ar Pircēja pasūtījumu. Naudu Pircējs iemaksā Pārdevēja kontā. Atbildība par datu drošību šādā gadījumā ir attiecīgajai bankai, jo visas naudas operācijas notiek tās internetbankas sistēmā.

6. Preces atgriešanas nosacījumi

Nav atgriežama bojāta Prece, ja tā ir zaudējusi savu vērtību, vai Prece, kas iegādāta akcijas laikā. Šādā gadījumā visus zaudējumus, kas radušies, Piegādātājam apmaksā Pasūtītājs. Preču atgriešana notiek, pamatojoties uz Pasūtītāja izrakstīto pavadzīmi – rēķinu, kuru paraksta Puses.

7. Piegādātāja tiesības un pienākumi

Pārtraukt Preces piegādi, ja Pasūtītājs neveic apmaksu līgumā paredzētajā termiņā un kārtībā. Nodrošināt preces sagatavošanu līgumā noteiktā kārtībā, termiņos un apjomā. Paziņot Pasūtītājam par apstākļiem, kas kavē piegādāt Preci.

8. Atteikšanās

„Fokker-Latvija” tīmekļvietne tiek nodrošināta „kāda tā ir”, bez jebkāda veida izteiktām vai norādītām garantijām. „Baltu Vet” nepārstāv vai negarantē jebkuru materiālu precizitāti, drošumu vai pabeigtību, kas atrodami „Fokker-Latvija” tīmekļvietnē vai pieejami, izmantojot šo vietni. Jūs personīgi esat atbildīgs par jebkuru paļaušanos uz šādiem materiāliem vai to izmantošanu. „Baltu Vet” nepārstāv vai negarantē, ka „Fokker-Latvija” tīmekļvietne būs laikus pieejama, ka tās lietošana netiks pārtraukta vai tajā neradīsies kļūmes, vai to, ka „Fokker-Latvija” tīmekļvietne vai serveri, kas padara to pieejamu, nesaturēs vīrusus vai citas kaitīgas sastāvdaļas. Spēkā esošie normatīvie akti nepieļauj noteikto garantiju ievērošanu, tādēļ augstākminētās garantijas šajā gadījumā var netikt piemērotas.

9. Atbildības ierobežojums

Nekādos apstākļos „Baltu Vet” nav atbildīgs par jebkuriem tiešiem, netiešiem, gadījuma vai izrietošiem zaudējumiem, kas izriet no nespējas lietot „Fokker” tīmekļvietni, pat ja „Baltu Vet” vai „Baltu Vet” pilnvarots pārstāvis ir paziņojis par šādu zaudējumu iespējamību. Piemērojamā likumdošana var nepieļaut saistību ierobežošanu vai izslēgšanu, kā arī nejaušos vai izrietošos zaudējumus, tāpēc iepriekšminētie ierobežojumi vai izslēgšana var neattiekties uz jums.

10. Atlīdzināšana

Jūs atlīdzināsiet „Baltu Vet”, tā direktoru, ierēdņu, aģentu, darba uzņēmēju vai citu partneru un darbinieku zaudējumus un apliecināsiet viņu nevainību pret jebkurām pretenzijām vai prasībām, kuras izsaka trešā puse saistībā ar „Fokker-Latvija” tīmekļvietnes lietošanu, vai izrietot no tās lietošanas, jūsu saistības ar „Fokker-Latvija” tīmekļvietni, jūsu Lietošanas noteikumu pārkāpumiem vai jebkuru citu tiesību pārkāpumiem.

11. Dažādi

Šie Lietošanas noteikumi tiek regulēti un skaidroti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Jūs piekrītat, ka jebkurš tiesas process, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem, var tikt risināts Latvijas Republikā tiesā. Ja kāds no šo noteikumu punktiem kļūst pretlikumīgs, anulēts vai kāda iemesla dēļ neizpildāms, tad šis punkts tiks uzskatīts par atdalāmu no šiem noteikumiem un neietekmēs pārējo noteikumu likumīgumu un īstenošanu. Šis ir pilnīgs līgums starp mums, kas attiecas uz šajā dokumentā minēto tēmu, un nevar tikt pārveidots, izņemot rakstiskā veidā, kad to apliecina abu pušu paraksti.